تقویم آموزشی کارشناسی سال تحصیلی 1398-1397

نیمسال اول 98-97
ثبت نام شنبه و یک شنبه 17 و 18 شهریور 97
شروع كلاسها شنبه 24 شهریور 97  
حذف و اضافه( هفته 2) سه شنبه و چهارشنبه 3 و 4 مهر 97  
تصحيح اخطارها(هفته 3 ) سه شنبه و چهارشنبه 10 و 11 مهر 97 
حذف اضطراري( هفته 15 ) شنبه و یکشنبه 1و2 دی 97  
ارزيابي( هفته 14 و15 و16 ) شنبه 24 آذر 97 الي جمعه 14 دی 97  
هفته پاياني كلاس ها(هفته 16 ) شنبه 8 دی 97 الی چهارشنبه 12   دی 97 
آزمون هاي پاياني(هفته 17 و18 )  شنبه 15 دی 97 الي پنجشنبه 27 دی 97  

تقویم آموزشی کارشناسی تحصیلی 1398-1397

نیمسال دوم 98-97
ثبت نام سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 بهمن 97
شروع كلاسها شنبه 13 بهمن 97  
حذف و اضافه( هفته 1) سه شنبه وچهارشنبه 16 و17 بهمن 97  
تصحيح اخطارها(هفته 3 ) سه شنبه30 بهمن 97 و چهارشنبه 1 اسفند 97  
حذف اضطراري( هفته 15 ) سه شنبه و چهارشنبه 7 و 8 خرداد 98  
ارزيابي( هفته 14 و15 و16 ) شنبه 28 اردیبهشت 98 الي جمعه 17 خرداد 98  
هفته پاياني كلاس ها(هفته 16 ) شنبه 11 خرداد 98 الی چهارشنبه 15 خرداد 98 
آزمون هاي پاياني(هفته 17 و18 )  شنبه 18 خرداد 98 الي پنجشنبه 30 خرداد 98  

تقويم آموزشي دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصيلي 1398-1397

نيمسال اول 98-97
ثبت نام سه شنبه وچهار شنبه 20 و 21 شهریور 97
شروع كلاسها شنبه 24 شهریور 97  
حذف و اضافه( هفته 2) یکشنبه و دوشنبه 1 و 2 مهر 97  
   
*حذف اضطراري( هفته 15 ) تا روز چهارشنبه 5 دیماه 97  
ارزيابي( هفته 14 و15 و16 ) شنبه 24 آذر 97 الي جمعه14 دی 97
برگزاری کلاسهای جبرانی(هفته 16 ) شنبه 8 دیماه 97 الی چهارشنبه 12 دیماه 97  
آزمونهاي پاياني(هفته 17 و18 ) شنبه 15 دیماه 97 الي پنجشنبه 27 دیماه 97 

تقويم آموزشي دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصيلي 1398-1397

نيمسال دوم 98-97
ثبت نام شنبه و یکشنبه 6 و 7 بهمن 97
شروع كلاسها شنبه 13 بهمن 97
حذف و اضافه(هفته 2 ) سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 بهمن 97 
*حذف اضطراري(هفته 15 ) تا روز چهارشنبه 8 خرداد 98
ارزيابي(هفته 14و15 و16 ) شنبه 28 اردیبهشت 98 الي جمعه 17 خرداد 98
برگزاری کلاسهای جبرانی (هفته 16 ) شنبه 11 خرداد 98 الی چهارشنبه 15 خرداد 98
آزمونهاي پاياني( هفته 17 و18 ) شنبه 18 خرداد 98 الي پنجشنبه 30 خرداد 98

*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید درخواست خود را براساس مقررات حداکثر تا تاریخ 8 خرداد 98 به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند.