دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


سامانه اتوماسيون اداری (نرم افزار دیدگاه)

    Automation سامانه اتوماسیون اداری - دیدگاه 5 (مکاتبات و مرخصی)

    Automation سامانه اتوماسیون اداری - دیدگاه 4 (پرسنلی، مالی و لجستیک)