دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


معرفی رشته تحصیلی

مجموعه اي از اطلاعات مورد نياز در دوران تحصيلي رشته انتخابی

گزارش معرفی رشته

دانشکده مهندسی صنایع و سيستمهای مدیریت    (ساير اطلاعات)
دانشکده مهندسی نساجی   (ساير اطلاعات)
دانشکده مهندسی شیمی  (ساير اطلاعات)
دانشکده مهندسی دريا   (ساير اطلاعات)
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکده مهندسی برق
دانشکده مهندسی پزشکی   (ساير اطلاعات)
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشکده مهندسی نفت    (ساير اطلاعات)
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
دانشکده مهندسی هوافضا
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک    (سایر اطلاعات)
دانشکده ریاضی و علوم کامپيوتر    (ساير اطلاعات)