دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


اداره نظارت ، ارزیابی و رسیدگی به شکایات

به منظور اجرای قوانین و استقرار کامل ضوابط و مقررات و برطرف نمودن نارسایی ها و همچنین پاسخگویی درست و قانونمند به متقاضیان، وظیفه سازمانی این اداره است که تا با ایجاد ارتباط سازنده دو سویه ، در جهت رفع مشکلات و موانع پیش روی و در چارچوب قوانین و مقررات زمینه روان سازی در ارائه خدمات و تکریم متقابل را فراهم نماید.

برخی از شرح وظایف این اداره در زمینه رسیدگی به شکایات به شرح زیر است:

1- برنامه ریزی در راستای بهبود سیستم رسیدگی به شکایات و ایجاد ساز و کار در جهت کاهش وقوع شکایات با ارائه راهکارهای مناسب و قانونی

2- تدوین و تنظیم دستورالعملهای داخلی و اطلاع رسانی آن به واحدها و اشخاص

3- جمع آوری و بررسی شکایات، تخلفات ادرای و پیگیری آنان به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی

4- تهیه گزارشات مرتبط با ارزیابی واحدها و ارائه اطلاعات و آمار لازم به مقامات مسئول

5- بررسی و تحقیق شکایات و گزارشات واصله و پیگیری آنها تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان برای ارتباط با اداره نظارت و رسیدگی به شکایات با شماره تلفن و پست الکترونیکی زیر تماس حاصل نمائید.

شماره تلفن : 64542205
پست الکترونیک : inspect@aut.ac.ir