دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


شورای دانشگاه

شورای دانشگاه دومین رکن سیاست گذار بعد از هیأت امناء می باشد که به تنظیم سیاستها و برنامه های جاری دانشگاه بر اساس سیاستهای کلان مصوب در هیأت امناء و یا سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.

ترکیب شورای دانشگاه:

1- اعضاء هیأت رئیسه دانشگاه

2- روسای دانشکده ها و پژوهشکده ها

3- دو نفر از اعضاء هیأت علمی هر یک از شوراهای تخصصی از قبیل شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی، شورای پژوهشی و شورای دانشجویی و ... به انتخاب شورای مربوطه و حکم رئیس دانشگاه

4- دو نفر از اعضاء هیأت علمی در مرتبه حداقل دانشیاری با انتخاب رئیس دانشگاه- ریاست شورا بر عهده رئیس دانشگاه می باشد.

- مدت عضویت اعضاء حقیقی شورای دانشگاه به مدت دو سال می باشد.


وظایف و اختیارات:

1- ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه

2- بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح برای تصویب

3- بررسی و تصویب ضوابط تعیین شده در راستای همکاری دانشگاه با موسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات

4- بررسی و تایید برنامه های پذیرش دانشجو توسط دانشکده ها

5- بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت

6- بررسی سالانه امکانات علمی ( نیروی انسانی و تجهیزات ) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازها و اقدام برای تأمین آنها

7- ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهارنظر به یکی از شوراهای تخصصی

8- تدوین و تصویب آیین نامه های داخلی شورا و کمیته های آن